Remissvar till regeringen - Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar

Vi bidrar med våra perspektiv och synpunkter till regeringens utredning om förbättrad ordning och säkerhet vid Migrationsverkets förvar
Vi bidrar med våra perspektiv och synpunkter till regeringens utredning om förbättrad ordning och säkerhet vid Migrationsverkets förvar
Publicerad: 29 apr 2024
Lästid: ca

Som en av få barn- och ungdomsorganisationer har vi skrivit ett remissvar till regeringen om utredningen som bland annat undersöker utökade möjligheter att visitera personer i Migrationsverkets förvar, söka igenom deras rum och tillhörigheter samt kontrollera besök och försändelser. Flera av utredningens förslag ser vi kommer drabba barn särskilt hårt, då Migrationsverket föreslås få utökad möjlighet att använda tvångs- och kontrollåtgärder som exempelvis kroppsvisitation och inpasseringskontroller. 
 
Här är några saker vi särskilt lyfte i vårt svar till regeringen: 

 • Vi anser inte att utredningen tillräckligt tydligt motiverar att det finns behov av att använda tvångs- och kontrollåtgärder mot barn på det sätt som föreslås.  
  RKUF ser särskilt allvarligt på att Migrationsverket föreslås få utökade befogenheter att tillämpa tvångs- och kontrollåtgärder mot barn, trots att Sverige upprepade gånger fått kritik för brister i efterlevnad av barnkonventionen från bland annat FN:s barnrättskommitté, Institutet för Mänskliga rättigheter och Riksrevisionen. Eftersom utredningen saknar information i vilken utsträckning barn skulle vara involverade, utnyttjats eller påverkats av incidenter såsom införsel av narkotika eller otillåtna föremål ställer vi oss frågande till om utökade tvångs- och kontrollåtgärder mot barn vore ändamålsenligt och effektivt.  
   
 • Vi anser att utredningen saknar information om vilka konsekvenser förslagen har för barn och deras rättigheter. 
  Regeringen har fått uppmaningar att vidta åtgärder för att säkerställa att barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser är en integrerad del av lagstiftningsprocesser samt i utredningar som föregår ny lagstiftning. Trots det ser vi stora brister i utredningen när det kommer till barnperspektivet och barnkonsekvensanalys.  
   
 • Fokuset på tvångsmedel riskerar att misstänkliggöra barn som grupp. 
  Vi menar att utredningens förslag innebär att skiljelinjen mellan fängelse och förvar minskar avsevärt. I fall när någon sitter i förvar hos Migrationsverket är frihetsberövandet administrativt och syftar enbart till att säkerställa utredning eller verkställighet av avlägsnandebeslut. Med fokuset på tvångs- och kontrollåtgärder och den retorik som följer ser vi att barns ställning som rättighetsbärare enligt barnkonventionen försvagas och att barn som grupp riskerar att misstänkliggöras. 
   
 • Vi menar att det måste krävas en starkare misstankegrad för att beslut om kroppsvisitation rörande barn ska kunna fattas. 
  Kroppsvisitation är en tvångsåtgärd som kan få stora konsekvenser för den personliga integriteten. Trots det föreslår utredningen inte att det ska krävas en starkare misstankegrad för att kunna kroppsvisitera barn än vuxna, vilket vi ställer oss starkt kritiska till. Med hänsyn till den maktlöshet en tvångsåtgärd likt kroppsvisitation medför för det enskilda barnet anser vi att alternativa lösningar som är mindre ingripande bör övervägas. 
   
  Om du vill läsa mer hittar du hela vårt remissvar här!