Mer medmänsklighet i Tidöavtalet!

Sverige har en ny regering. Röda Korsets Ungdomsförbund kommer alltid att granska regeringsmakten och vad den innebär för barn och unga.
Sverige har en ny regering. Röda Korsets Ungdomsförbund kommer alltid att granska regeringsmakten och vad den innebär för barn och unga.
Publicerad: 18 okt 2022
Lästid: ca

Sverige behöver mer medmänsklighet än Tidöavtalet!

Sverige har en ny regering. Röda Korsets Ungdomsförbund kommer alltid att granska regeringsmakten och vad den innebär för barn och unga. Vi ser med oro på innehållet i det avtal som regeringspartierna och Sverigedemokraterna har träffat.

Tidöavtalet visar på en riktning i Svensk politik som går emot mycket av det vi jobbar för. Den människosyn som avtalet bygger på innehåller en misstro mot de som har störst behov av stöd och hjälp. Vi ser hur flera förslag riskerar att kraftigt inskränka människors fri- och rättigheter. Dessutom används en retorik som normaliserar rasism i samhället.

Med den migrationspolitik som fastslås i Tidöavtalet så riskerar asylsökande och barn på flykt att försättas i en än mer utsatt situation. Det är en inhuman syn på flyktingar som utgör grunden i avtalet. Förutom att det blir svårare att få stanna så innehåller avtalet också förslag som gör livet här hårdare. Förslag som cementerar barn och unga i utanförskap och hindrar dem från att utvecklas och leva normala liv.

Vi ser allvarligt på att klimatkriserna inte tar större plats bland de samhällsutmaningar som Tidöavtalet adresserar. De förödande konsekvenserna som klimatförändringar för med sig drabbar i första hand dem som redan har det svårast. Som ett av världens rikaste länder, och som ett av de länder som släppt ut mest växthusgaser per capita, är det vårt ansvar att driva klimatarbetet framåt. Dagens barn och unga kommer att ärva våra politikers misslyckanden.

Vi uppmanar den nya regeringen att driva en politik som stärker och utvecklar mänskliga fri- och rättigheter. Barnkonventionen fastslår att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Den säger också att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör det och att barnkonsekvensanalyser ska genomföras inför beslut som rör barn. I Tidöavtalet ser vi flera förslag, främst kopplat till ungdomskriminalitet, som tydligt strider mot dessa artiklar. Barnkonventionen gäller alla barn i Sverige, även de som befinner sig i eller nära kriminalitet. Att främja alla barns rättigheter måste alltid vara en prioriterad fråga för vår regering.

Röda Korsets Ungdomsförbunds uppdrag är att skapa respekt för människovärdet, öka förståelsen människor emellan samt förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi kommer alltid att att jobba för ett medmänskligt Sverige där barn och unga får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi kommer fortsätta att finnas där behoven är som störst samtidigt som vi driver på för strukturell förändring. Sverige består av mer medmänsklighet än vad Tidöavtalet innehåller!