Beslutssammanfattning Riksårsmötet 2021

Detta hände under Riksårsmötet 2021!
Detta hände under Riksårsmötet 2021!
Publicerad: 17 jun 2021
Lästid: ca

Beslutssammanfattning

Följande sammanfattning bygger på protokollet från Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 2021. OBS! Eftersom protokollet ännu inte har granskats av justerare kan ändringar komma att ske. Protokollet ska vara justerat och klart i september.  

 

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 

Under riksårsmötet fastställdes verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen, samt revisionsberättelsen för år 2020. Riksårsmötet beslutade att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

Proposition 1: Förslag på nya stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund 

Riksårsmötet beslutade att bifalla propositionen, med tre ändringar. Den första var att ändra ordet “frågor” till “beslutsärenden” i kapitel 3 paragraf 10. Den andra var att lägga till punkten 11 under paragraf 17 “Om det uppstår behov av att fyllnadsvälja ett nationellt förtroendeuppdrag har förbundsstyrelsen rätt att välja kandidat genom beslut på ett ordinarie styrelsemöte”, samt den tredje förändringen att lägga till punkt 5 under paragraf 18 “Ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning innehar sitt mandat fram till och med nästa ordinarie riksstämma. Riksstämman hålls vartannat år.” 

Riksårsmötet beslutade även att förbundsstyrelsen får i uppgift att uppdatera Policy för valberedning och valförfarande baserat på ändringen i §17, punkt 3. 

 

Proposition 2: Fastställande av medlemsavgiften  

Riksårsmötet antog förbundsstyrelsens förslag om att fortsätta med gratis medlemskap under 2022. 

 

Val av förbundsstyrelse 

Riksårsmötet valde att fastställa antal ledamöter i förbundsstyrelsen till 11 personer, inklusive ordföranden. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Lotta Schneider till ordförande (Nyval 2 år) och Matilda Holmberg (Nyval 2 år), Sumaya Okashe (Nyval 2 år), Jenny Åman (Nyval 2 år), Sana Pirot (Nyval 2 år) och Frida Sköld Johnsson (Nyval 2 år), Siri Klintberg (Fyllnadsval 1 år) till ledamöter i förbundsstyrelsen.  

Fyra ledamöter, Li Nester, Kevin Norberg, Frida Olofsson och Sofia Westman, valdes på det digitala riksårsmötet förra året och har ett tvåårigt mandat. De sitter därmed kvar till riksårsmötet 2022. Även Ylva Carlshamre valdes på två år vid det årsmötet, men entledigas vid Förbundsstyrelsens möte den 13/6 2021. 

 

Val av valberedning  

Riksårsmötet valde att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 5 personer. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Samuel Molin (Omval 1 år, Nyval ordförande) och Sandra Hagelin (Nyval 1 år), Dalia Ibrahim (Nyval 1 år), Henrik Erander (Nyval 1 år) och Moa Andersson (Nyval 1 år) till ledamöter i valberedningen. Valet att välja sammankallande på ett år är ett avsteg från vad som anges gällande mandattid på två år, i stadgarna under §17.6. 

 

Val av revisorer  

Riksårsmötet beslutade att välja Liz Jerbo till ordinarie verksamhetsrevisor, (nyval, för mandatperioden 2022-01-01 till 2023-12-31), samt Orfeas Georgakakis Paulsson till ersättare till verksamhetsrevisor (nyval, för mandatperioden 2022-01-01 till 2023-12-31). 

Riksårsmötet väljer revisorer omlott, föregående år valdes Linus Hagander till ordinarie verksamhetsrevisor, (omval, för mandatperioden 2021-01-01 till 2022-12-31), samt Linnéa Johansson till ersättare till verksamhetsrevisor (nyval, för mandatperioden 2021-01-01 till 2022-12-31). 

Mötet beslutade även att välja PWC till auktoriserad revisor.  

 

Val av ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Martina Lundin till ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning (Nyval 2 år).  

Ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning innehar sitt mandat fram till och med nästa ordinarie riksstämma. Riksstämman hålls vartannat år. 

 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor.