Remissvar - Stärkta rättigheter enligt barnkonventionen

Vi bidrar med våra perspektiv i regeringens utredning om förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.
Vi bidrar med våra perspektiv i regeringens utredning om förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.
Publicerad: 16 feb 2024
Lästid: ca

Vi har skrivit remissvar till regeringen om en utredning om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter och bidrar med våra perspektiv på de förslag som presenterats. Bland annat föreslår utredningen att Sverige ska ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och att staten ska bidra till barnrättsbyråer inom civilsamhället med oberoende barnombud.

Här är några saker vi särskilt lyfte i vårt svar till regeringen:

 

  • Vi anser att Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Framförallt ser vi att barn och unga kommer ges möjligheten att driva ärenden som inte bara kan förändra deras egen situation utan även kan påverka bedömningen i liknande ärenden framöver. För oss är en ratificering ett viktigt steg i att stärka barn och ungas egenmakt.

  • Vi lyfter särskilt vikten av att utvärderingen av ratificeringen involverar barn och unga. Det bör ske i dialog med organisationer som styrs av barn och unga samt samtal med unga som har använt sig av eller löper större risk att behöva använda sig av klagomålsrätten.

  • Vi betonar vikten av att information om barn och ungas rättigheter i allmänhet, och rätten att klaga i synnerhet, anpassas till målgruppen. Särskilt viktigt anser vi det är att informationen är tydlig, tillgänglig och anpassad efter de barn och unga som kan vara i behov av möjligheten att framföra klagomål. Det är viktigt att säkerställa att barn och unga ges rätt förutsättningar att utkräva sina rättigheter enligt lagen i praktiken.

  • Vi välkomnar att utredningen belyser att det finns barn och unga som samhället inte förmått hjälpa och som av olika anledningar inte får det stöd eller insatser de behöver. För oss är det också viktigt att barnrättsbyråer med oberoende barnombud blir funktioner där barn och unga kan vända sig med alla typer av rättighetsfrågor utifrån Barnkonventionen. Det får inte bli en situation med olika barnrättsbyråer för olika ändamål då vi ser tydliga risker i att det skapar nya stuprör eller att en hänvisas fram och tillbaka mellan de olika barnrättsbyråerna.

 

Om du vill läsa mer hittar du hela vårt remissvar här!