Beslutsammanfattning Riksårsmöte

Detta hände under Riksårsmötet 2022!
Detta hände under Riksårsmötet 2022!
Publicerad: 02 jun 2022
Lästid: ca

Följande sammanfattning bygger på protokollet från Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 2022. OBS! Eftersom protokollet ännu inte har granskats av justerare kan ändringar komma att ske. Protokollet ska vara justerat och klart i september.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Under Riksårsmötet fastställdes verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen, samt revisionsberättelsen för år 2021. Riksårsmötet beslutade att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Proposition 1: Förslag på att införa gratis medlemskap tills vidare i Röda Korsets Ungdomsförbund
Riksårsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att införa gratis medlemskap för alla under 31 år tills vidare i Röda Korsets Ungdomsförbund. Ytterligare ett beslut togs att anta förbundsstyrelsens förslag på ändringar av paragraf 4, 6 och 16 i Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar samt i paragraf 9 i mallstadgar för lokalförening. Förändringarna innebär att text om medlemsavgift tas bort och att om en inte ansökt om fortsatt medlemskap anses utträtt ur organisationen.

Proposition 2: Förslag på nya stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund
Riksårsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag på nya stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund. Beslutet innebar att korrigera språkliga fel som fanns i stadgarna som antogs på Riksårsmötet 2021. De språkliga korrigeringarna medför att förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och verksamhetsrevisor inte får inneha posten som nationell valberedare under sin mandatperiod, samt att förbundsstyrelsen, vid behov, kan fyllnadsvälja ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning.

Proposition 3: Uppdatering av Röda Korsets Ungdomsförbunds policys 
Riksårsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att uppdatera policyhögen. Uppdateringen innebär att policyhögen kortas ned, tillgängliggörs och anpassas till strategin 2021-2023. Några utav dessa förändringar är som följer: att anställda av Svenska Röda Korset eller andra delar av Rödakors- och rödahalvmånerörelsen kan vara frivilliga i våra verksamheter (Frivilligpolicy), att Policy för hållbar utveckling byter namn till Miljö- och klimatpolicy för att mer representera vad policyn behandlar, att Tystnadspolicy byter namn till Skyddspolicy för barn och unga och därmed skiftar fokus från tystnadsplikt och sekretess till bemötande och skydd av barn och unga i våra verksamheter.

Det förtydligas i Alkoholpolicyn att alla som deltar i våra verksamheter, utbildningar eller andra arrangemang ska avstå från alkohol under hela vistelsen. I den Ekonomisk policyn förtydligas att lokalföreningar, samt RKUF på nationell nivå ska sträva efter att göra ett nollresultat och att den övre gränsen för kapitalbindning (alltså hur stor buffert en lokalförening får ha) ändras från 50 000 kr till två års verksamhetskostnader. Policy för mångfald och likabehandling byter namn till Policy för mångfald och inkludering då det bättre speglar dess innehåll. I samma policy har även ett stycke om nolltolerans mot diskriminering och trakasserier lagt tills.

Proposition 4: Fastställande av medlemsavgift
Riksårsmötet antog förbundsstyrelsens förslag om att fortsätta med gratis medlemskap under 2023.

Proposition 5: Ny process för revidering av Röda Korsets Ungdomsförbunds styrdokument
Riksårsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att förbundsstyrelsen från och med 2023 lägger fram ett förslag på ny strategi till Riksårsmötet vart fjärde år. Beslutet togs även att förbundsstyrelsen från och med 2023 lägger fram ett förslag på reviderad policyhög till Riksårsmötet vart fjärde år, två år efter strategin.

Riksårsmötet beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att förbundsstyrelsen från och med 2023 lägger fram förslag på reviderade stadgar till Riksårsmötet när behov uppstår. Ytterligare beslut togs att anta förbundsstyrelsens förslag att medlemmarna från och med 2023 kan motionera om stadgarna och policyhögen varje år.


Motion 1: Förslag på stadgeändringar
Riksårsmötet beslutade att anta motion 1 att genomföra stadgeändringar som gör det möjligt för Riksårsmötet att välja ordförande till valberedningen på ett eller två år. Anledningen till stadgeändringen är att ge nationella valberedningen en större möjlighet att föreslå ordförande och att anpassa stadgarna efter rådande läge då de senaste ordförandena i nationella valberedningen har valts på 1 år och inte 2, men då stadgarna tidigare fastställt att ordförande till valberedningen ska väljas på två års mandat.

Motion 2: Om utlysning av ekologiskt nödläge
Riksårsmötet beslutade att avslå motionens samtliga att-satser och att avslå förslaget att RKUF utlyser ett klimatnödläge. Riksårsmötet beslutade i stället att bifalla yrkandet att RKUF utökar arbetet med klimat- och miljöfrågor utifrån ett humanitärt perspektiv, samt att RKUF utlyser ett humanitärt nödläge till följd av klimatkrisen.

Motion 3: Extra rekryteringsstöd till små styrelser vid kandidering till förbundsstyrelsen
Motionären drog tillbaka motionens att-sats och kom med ett nytt yrkande. Detta ställde sig förbundsstyrelsen bakom och Riksårsmötet röstade bifall. Den antagna att-satsen tar hänsyn till de organisatoriska förändringar som RKUF står inför och lyder: Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över frågan inför implementering av organisationsförändringarna med beaktande av organisationens resurser med fokus på att ta tillvara på engagemang.

Motion 4: Nyansering av Ungdomsförbundets ekonomiska policy gällande gåvor för bruk i förbundets verksamheter
Under Riksårsmötet drog motionären tillbaka den ursprungliga att-satsen och formulerade i stället följande att-sats som fick stöd av förbundsstyrelsen: Att lägga till formuleringen: ”Röda Korsets ungdomsförbund får använda ändamålsbundna medel, i form av ekonomiskt bidrag, arv och gåvor, utifrån föreningens egna intressen och behov så länge det går inom ramen för våra grundprinciper.” under stycket Ändamålsbundna medel. Riksårsmötet beslutade även att avslå yrkandet: Att verksamheten inte får ta emot gåvor som överstiger 500 kr från verksamhetsdeltagare så länge verksamhetsdeltagarna är aktiva.

Val av förbundsstyrelse
Riksårsmötet valde att fastställa antal ledamöter i förbundsstyrelsen till 11 personer, inklusive ordföranden. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Li Nester (Omval, 1 år), Aliki Cavelier Bizas (Nyval, 2 år), Beatrice Rahimi (Nyval, 2 år), Felicia Svensson Calleja (Nyval, 2 år), samt Sam Nissander (Nyval, 2 år) till ledamöter i förbundsstyrelsen.

Fyra ledamöter Matilda Holmberg, Jenny Åman, Sana Pirot och Frida Sköld Johnsson valdes förra året och har ett tvåårigt mandat. De sitter därmed kvar till riksårsmötet 2023. Detsamma gäller vår förbundsordförande Lotta Schneider som också har ett tvåårigt mandat till 2023.

Riksårsmötet valde även att vakantsätta en plats i förbundsstyrelsen, samt att ge nästkommande valberedning i uppdrag att fylla den vakantsatta platsen under kommande verksamhetsperiod. Ledamoten kommer formellt väljas in på ett protokollfört styrelsemöte, sitta på en mandatperiod på två år samt ha full rösträtt likt de ledamöter som valts på Riksårsmötet.

Val av valberedning
Riksårsmötet valde att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 5 personer medräknat valberedningsordföranden. Mötet beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att välja Marcus Karlén till ordförande för valberedningen på ett års mandat, samt Sofia Florez Klingenstierna, Denise Randau, My Nordh och Eric Seger Ellsäter till ledamöter i valberedningen på ett års mandat. Samtliga valda personer påbörjar sin första mandatperiod som valberedare.

Val av revisorer
Riksårsmötet beslutade att välja Moa Andersson till ordinarie verksamhetsrevisor på två års mandat (nyval, 2023-01-01 till 2024-12-31), samt Linnéa Johansson till ersättande verksamhetsrevisor på två års mandat (omval, 2023-01-01 till 2024-12-31).

Riksårsmötet väljer revisorer omlott vartannat år vilket innebär att revisorernas mandatperioder överlappar. Föregående år valdes Liz Jerbo till ordinarie verksamhetsrevisor, (nyval, för mandatperioden 2022-01-01 till 2023-12-31), samt Orfeas Georgakakis Paulsson till ersättare till verksamhetsrevisor (nyval, för mandatperioden 2022-01-01 till 2023-12-31). På Riksårsmötet 2020 valdes Linus Hagander till ordinarie verksamhetsrevisor, (omval, för mandatperioden 2021-01-01 till 2022-12-31), samt Linnéa Johansson till ersättare till verksamhetsrevisor (nyval, för mandatperioden 2021-01-01 till 2022-12-31).

Mötet beslutade även att välja PWC till auktoriserad revisor.

Val av ombud till Svenska Röda Korsets riksstämma och ersättare
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att som ombud till Svenska Röda Korsets Riksstämma 2023 välja Sofia Westman, Christofer Sarman, Elma Nyström, Sofia Bjarnevik, Pauline Perslow, Siri Klintberg, Marcus Karlén och Thea Bergman.

Riksårsmötet valde att utöka antalet ersättare till Svenska Röda Korsets Riksstämma 2023 till ett obestämt antal. Mötet valde att som ersättare till Svenska Röda Korsets Riksstämma 2023 välja My Nordh, Hedvig Forsgren, Tua B Frank, Filip Örn, Aibike Esenalieva, Anna Nauclér, Eric Seger Ellsäter, Samuel Molin och Tyler Flynn.

Övriga frågor
Under övriga frågor lyftes följande medskick från RKUF Uppsala.

”Tack för den här helgen och alla viktiga diskussioner. Jag tycker att det på många sätt känns väldigt hoppfullt. Vi är några som är närvarande här på mötet som ombud för Uppsala skulle vilja bidra med ett medskick i och med fokuset på klimatet igår och även i detta uttalande. Vi tycker att arbete med miljö och klimat är otroligt viktigt men vi vill skicka med att inte alla människor har möjlighet att sätta klimatet och miljön i första rummet. Det är en viktig fråga men inte den enda frågan. Vi tycker att arbete med klimat och miljö ska genomsyra RKUF:s arbete men att vi inte får glömma bort andra frågor, såsom psykisk hälsa, rasism och likvärdig skolgång”.