Personlig integritet

Dataskyddspolicy

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund (Ungdomsförbundet) värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund (802402-8626) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning. Ungdomsförbundets lokalföreningar är egna juridiska personer och är ansvariga för att följa lagstiftning kring hantering av personuppgifter.

När samlar vi in dina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Ungdomsförbundet på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut. Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:

 • Du engagerar dig som frivillig.
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis rkuf.se, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Du registrerar dig som medlem.
 • Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling.
 • Du deltar i någon av våra utbildningar.
 • Du besöker våra digitala kanaler, exempelvis rkuf.se och sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt spår-barhetsidentifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:

 • Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
 • Betalningsuppgifter – fakturainformation och bankkontonummer.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

Ungdomsförbundets mål är att barn och unga ska vara trygga och må bra. Som en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som finns i 191 länder i världen, handlar vårt arbete om att stå upp för humanitet och mänskliga rättigheter. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi medlemmar och frivilliga som bär upp vår verksamhet – och för att kunna ha medlemmar och frivilliga behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Ungdomsförbund stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, både nationellt och lokalt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser, kampanjer och utbildningar.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:

 • Fullgöra beställningar av produkter via någon av våra plattformar, exempelvis rkuf.se
 • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
 • Kunna administrera ditt medlemskap, ditt frivilliguppdrag eller din intresseanmälan.
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser.
 • Ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person.
 • Hjälpa oss att utveckla våra plattformar, exempelvis rkuf.se, till att bli mer användarvänliga och förbättra användarupplevelsen.
 • Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis av bokförings- och skattemässiga skäl. Vi uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register, exempelvis SPAR och arbetar med god registervård.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan Ungdomsförbundet behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Ungdomsförbundet samarbetar med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom exempelvis en anslutning till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och liknande tekniker
Ungdomsförbund använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis rkuf.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när du stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Läs mer om cookies här: http://www.youronlinechoices.eu/

Användning av cookies på rkuf.se
Om du tackar nej till cookies på rkuf.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

 • Nyhetsbrev – För att kunna registrera och administrera prenumerationer av nyhetsmejl krävs att din webbläsare accepterar cookies. Om du inte vill acceptera cookies, kontakta personalen för hjälp med din prenumeration.
 • Delafunktionen – Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion
Cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Re-marketing
Vi använder re-marketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar:

Re-targeting
För att bygga relationer med personer som redan på olika visat sitt intresse för Ungdomsförbundet så kan vi komma att kommunicera med dessa personer i olika kanaler. På det sättet kan vi öka relevansen av vår kommunikation. Det innebär att utifrån din relation till oss och den kontakt du haft med oss – exempelvis via e-post, sociala medier och rkuf.se – kan vi kommunicera vidare med dig i de olika kommunikationskanaler vi arbetar med.

Facebook-pixel
Facebooks pixel finns implementerad på Ungdomsförbunds webbsidor. Den gör det möjligt att spåra besökares aktivitet och rikta kommunikation till besökaren på Facebooks plattformar. All information som hämtas in är anonymiserad och sker på gruppnivå. Här kan du ändra dina inställningar för vilka annonser som visas på Facebook. Mer om Facebook och GDPR finns här.

På vilken laglig grund samlar vi in dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Ungdomsförbunds behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har oss:

 • Avtal och rättslig förpliktelse – Om du exempelvis är medlem i Ungdomsförbundet är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.
 • Berättigat intresse – I vissa fall har Ungdomsförbundet ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:
  • marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare
  • förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
  • behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar av produkter,
  • administrera dina intresseanmälningar och ditt frivilliguppdrag,
  • genomföra marknadsundersökningar och analyser,
  • kommunicera förändringar i Ungdomsförbunds villkor och policydokument.

Samtycke
I undantagsfall använder Ungdomsförbunds samtycke som laglig grund för behandling av personuppgifter de fall du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Ungdomsförbund behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina uppgifter – Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Ungdomsförbundet, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
 • Rätt att bli bortglömd – Du har rätt att begära att Ungdomsförbund raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och arbetsrättslagar – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas – Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas – Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.
 • Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen – Om du anser att Ungdomsförbund behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
 • Rätt till dataportabilitet – Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Ungdomsförbundet är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Anonymisering används som metod för att kunna föra statistik och göra analyser och samtidigt respektera din integritet. Det innebär att vi avidentifierar de personuppgifter vi har om dig, vilket gör det omöjligt att identifiera dig som person.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att Ungdomsförbundets webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Ungdomsförbundet saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan också kontakta Ungdomsförbundet om du har frågor om vår Dataskyddspolicy:
E-post: rkuf@redcross.se
Postadress: Svenska Röda Korset
Box 17563
118 91 Stockholm