Krisberedskap och krishantering

Alla föreningar möter vid olika tidpunkter utmaningar och kriser. Vissa går att förebygga och behöver motverkas, medan andra kommer helt oväntat. På denna sida har vi samlat information och verktyg som är användbara för er i styrelser och verksamheter vid olika typer av utmaningar och kriser.
Alla föreningar möter vid olika tidpunkter utmaningar och kriser. Vissa går att förebygga och behöver motverkas, medan andra kommer helt oväntat. På denna sida har vi samlat information och verktyg som är användbara för er i styrelser och verksamheter vid olika typer av utmaningar och kriser.

Vad är kris och katastrof?

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser inom en organisation. Kris är det samlingsbegrepp Svenska Röda Korset och Ungdomsförbundet främst använder för att beskriva allvarliga händelser. Kris kan också användas för att beskriva händelser som drabbar enskilda personer, såsom dödsfall eller sjukdom.   

Krisberedskap i Röda Korset handlar om att bygga människors motståndskraft när en hamnar i situationer en inte kan behärska. Det kan handla om små eller stora kriser och katastrofer som drabbar individer, mindre grupper eller hela samhället. Exempel kan vara en svår trafikolycka, en frivillig som far illa, en brand på Kupan, en pandemi eller en naturkatastrof.

 

Vilket stöd ger vi – hur agerar vi?

Röda Korsets Ungdomsförbund är ingen egen krisberedskapsorganisation men kan om kris eller katastrof uppstår göra insatser om möjligheten finns.

Röda Korsets Ungdomsförbund agerar då under Svenska Röda Korsets insatser. Svenska Röda Korset har beredskap för att tex. ge medmänskligt stöd till människor i kris, erbjuda en trygg miljö där människor kan samlas, samordna frivilliga, dela ut mat och varm dryck. Det är behovet som styr vilka insatser som görs.

 

Vad gör lokalföreningen i händelse av kris eller katastrof?

I händelse av att en kris uppstår ska lokalföreningen agerande följande:

  1. Kontakta den i personalen som du normalt har mest kontakt med eller rkuf@redcross.se och meddela vad som hänt och om ni har tankar på hur ni som förening vill agera i situationen.
  2. Kontakta närmaste krets i Svenska Röda Korset. Fråga vilka insatser de kommer att göra och om de behöver ytterligare hjälp med situationen.
  3. Kontakta SRK:s TIB - tjänsteperson i beredskap som nås via telefonnummer 08-452 4650 för att informera om vad ni gör samt få lägesuppdateringen. Detta kan ske när som helst under en kris tills Röda Korset kommer med information om de gått upp i beredskap och att kommunikationen ska ske på annat sätt.
  4. Inventera vilka resurser ni har. Vilka i föreningen kan tänka sig att ställa upp? Vad kan ni ställa upp med?
  5. Återkoppla till personal på Ungdomsförbundet. Berätta för personalen vad ni bestämt er för att göra.

Lokalföreningar för de som bedriver Jourhavande Kompis
De föreningar som har Jourhavande kompis som verksamhet kan bli kontaktad av tjänsteorganisationen för att öppna upp jouren för andra typer av samtal och tider. Denna kommunikation går via tjänsteorganisationen till verksamhetsledare i verksamheten och sedan information till lokalföreningens styrelse.

 

Krisplan för frivilliga på Röda Korsets Ungdomsförbund

Olika krissituationer behandlas på olika sätt. Vid möten, utbildningar eller andra sammankomster för frivilliga är frivilligledaren, kursledaren eller personalen ansvariga för att informera om säkerheten. Ansvarig person ska ha kännedom kring utrymningsvägar i den lokal som gruppen vistas i och ha telefonnummer till generalsekreteraren. Om kris uppstår ska generalsekreteraren få kännedom om detta. Krisplan för frivilliga hittar du nedan.