Vår organisation

Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation som har ansvar för rödakorsrörelsens verksamhet för barn och unga i Sverige.
Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation som har ansvar för rödakorsrörelsens verksamhet för barn och unga i Sverige.

Våra frivilliga driver verksamheter för social trygghet och humanitär migration i självständiga lokalföreningar där du måste vara under 31 år för att vara förtroendevald. Du som är mellan 0-30 år kan också vara medlem. Detta kapitel handlar om hur vi är organiserade.

Även om Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig organisation med egen verksamhet, så är organisationen fortfarande en del av rödakorsrörelsen. I Sverige är vi enade som ett Röda Kors, tillsammans med svenska Röda Korset. Organisationerna har ett tätt samarbete både lokalt och nationellt. Röda Korsets Ungdomsförbund får dessutom finansiellt stöd från svenska Röda Korset.

I detta kapitel hittar du Röda Korsets Ungdomsförbunds vision och grundprinciper. Här beskrivs även de olika delarna i organisationen, vad det betyder att vara en medlemsstyrd organisation, innehållet i styrdokumenten samt riktlinjerna för verksamheterna.

Styrdokument


Här kan du läsa alla policys som ingår i Policyhögen var för sig

 

Bilagor styrdokument 

Riktlinjer


In English

Korruption och bedrägeri

Vad är korruption och bedrägeri?

Korruption är när någon utnyttjar sin ställning för att ge sig själv eller andra orättvisa fördelar. Ibland kan mutor vara inblandade, vilket betyder att en tar emot exempelvis pengar, tjänster eller presenter från någon för att hjälpa dem och ge dem orättvisa fördelar. 

Bedrägeri är att ljuga, luras eller välja att inte berätta något för att skaffa sånt som en inte har rätt till. Oftast handlar det om pengar men det kan handla om annat också, som exempelvis tjänster, presenter och olika sorters tillstånd.

Hur vi jobbar mot korruption och bedrägeri

  • Vi har nolltolerans mot alla former av bedrägeri och korruption.
  • Vi agerar alltid vid misstanke om bedrägeri och korruption.
  • Vi har ett fokus på förebyggande arbete för att motverka och i tid upptäcka bedrägerier och korruption.
  • Vi har externa och interna granskningsfunktioner på plats.

Klagomålsriktlinjer

Om någon bryter mot våra policys eller styrdokument    

Upptäcker du ett brott mot RKUFs policyhög eller andra interna regler, ska du anmäla detta. Det kan tex. vara om du eller någon annan har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller brott mot vår ekonomiska policy. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas.
RKUF har tre steg i vår klagomålshantering och använder sig av samma kanaler och rutiner som Svenska Röda Korset.

Direkt dialog med ansvarig ordförande eller frivilligledare

Om du deltar i en av RKUFs verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Är du frivillig i verksamheten ska du vända sig till din frivilligledare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning. Förtroendevalda ska kontakta ordföranden i första hand.

Lämna ditt klagomål till infoservice

Om du inte kan eller vill vända dig till din frivilligledare eller ordförande för att lämna ett klagomål, ska du kontakta Svenska Röda Korsets infoservice. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten. Om du vill lämna klagomål vis infoservice kan du antingen:

  • Mejla info@redcross.se
  • Eller ring: 0771–19 95 00, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00

Whistleblowing

Ett tredje sätt att klaga på eller rapportera incidenter till RKUF är via vår visselblåsarfunktion. Alla typer av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter eller inom organisationen ska rapporteras till visselblåsarfunktionen.

Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskildas hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller olika former av diskriminering eller trakasserier. Det kan också handla om exempelvis mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen.

Du kan lämna en skriftlig eller muntlig rapport alternativt boka ett fysiskt möte med PwC genom att klicka på denna länk: https://whistleblowersoftware.com/secure/968a7d8b-afd5-4274-87f9-aa18e9c4522b

Du kan också skicka ett brev till: Claimdesk, PricewaterhouseCooper AB, 113 97 Stockholm

Vad händer sen?
Efter en anmälan av brott mot våra policys eller andra interna regler görs en utredning av händelsen. Alla fall av rapportering hanteras professionellt och konfidentiellt. Därefter beslutas det om eventuella påföljder.