Covid-19: Att ställa om till digitalt

2020 har varit ett år fullt av omställning och utmanat oss till nya sätt att tänka kring våra verksamheter. Hur bedriver man egentligen en kompisgrupp på distans? Vad ska man tänka på som workshopledare, och hur planerar vi med våra frivilliga under en tid som kan kännas omöjlig att planera i?
2020 har varit ett år fullt av omställning och utmanat oss till nya sätt att tänka kring våra verksamheter. Hur bedriver man egentligen en kompisgrupp på distans? Vad ska man tänka på som workshopledare, och hur planerar vi med våra frivilliga under en tid som kan kännas omöjlig att planera i?

2020 har varit ett år fullt av omställning och utmanat oss till nya sätt att tänka kring våra verksamheter. Hur bedriver man egentligen en kompisgrupp på distans? Vad ska man tänka på som workshopledare, och hur planerar vi med våra frivilliga under en tid som kan kännas omöjlig att planera i?

Därför har vi lanserat vår handbok som är en samlad plats med information, verktyg och andra resurser kopplat till coronapandemin och hur vi i våra verksamheter kan förhålla oss. I handboken hittar ni också information om var en kan vända sig för att hantera sin vardag under coronapandemin, och stödmaterial till frivilliga.

Resurshandbok corona

Generella råd till föreningar

Senast uppdaterat: 13 januari 2021

Den 8 januari 2021 röstade riksdagen igenom den nya pandemilagen, och från den 10 januari gäller därför vissa regler för att stoppa smittspridningen. Det är viktigt att Ungdomsförbundets verksamheter följer regeringens och folkhälsomyndighetens restriktioner och håller sig uppdaterade på vad som gäller. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Vad gäller för våra lokalföreningar?

Styrelsen fattar beslut om omställning av eller paus i verksamhet
De fysiska verksamheterna som fortfarande är igång (frukostklubb, läxhjälp, kompisgrupp, ev. andra) – där behöver ni frivilliga tillsammans med oss i personalen och den aktör ni samarbetar med/lånar lokal av stämma av hur och om det är möjligt att fortsätta bedriva verksamheten fysiskt med avstånd i en och samma lokal samtidigt.

Styrelsearbetet ska ske i största möjliga mån digitalt under resten av året.

Styrelsen bör klargöra för samtliga frivilliga att uppdrag bör pausas vid oro.
Om ni i verksamheten eller på er mötesplats träffar på en person som har luftvägssymtom, feber eller hosta (även milda symtom), ska denna person vänligt ombes att gå hem och följa Folkhälsomyndighetens råd. Frivilliga bör inte delta i någon verksamhet om de har något av dessa symtom.

Läs och använd er av råd och tips i vår resurshandbok.

Gör uppdaterade riskbedömningar regelbundet eftersom situationen kan ändras.

Vilka råd gäller just nu?

Läs vilka råd som gäller just nu på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Varför stänger vi inte ner alla våra fysiska verksamheter?

Folkhälsomyndigheten har vid olika tillfällen understrukit vikten för barn och unga att kunna fortsätta delta i vardagsaktiviteter för att kunna må bra. Trygga mötesplatser för barn och unga är en av nycklarna till att dämpa oro och säkerställa att barn och unga kan göra sina röster hörda. Många plattformar har redan fallit bort och vi vill fortsätta bedriva verksamhet i den mån det är möjligt. Det kommer innebära att vi pausar vissa, ställer om andra till digitala verksamheter och anpassar resten så att det går att genomföra på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Vad förväntas av styrelsen och verksamheterna?

Alla föreningar behöver undersöka vilka råd som gäller i sin region. Utifrån dessa ska det undersökas om verksamheten går att bedriva på ett smittsäkrare sätt genom till exempel att ställa om till digitala träffar, vara utomhus, ha en större lokal, ett begränsat antal deltagare, går det att hålla avstånd, fundera på om det kräver andra förväntningar av frivilliga och deltagare osv. Detta görs tillsammans med verksamhetsledare för respektive verksamhet som varje lokalförening har. Till slut behöver ni fatta ett beslut. Ni behöver också klargöra för samtliga frivilliga att uppdrag bör pausas om de skulle känna sig oroliga.

Den dialogen ska så klart föras i samarbete med eventuella samarbetspartners som skolor eller andra föreningar och ni kan ta hjälp av era kontaktpersoner i personalen. Riskbedömningar och dialog ska föras regelbundet.

Vilka frågor behöver vi ställa oss?

Det är frågor som till exempel:

Går det att genomföra aktiviteten på ett smittsäkert sätt? Går det att vara utomhus? Går det att genomföra aktiviteten digitalt? Går det att vara i en större lokal? Går det att begränsa antalet deltagare i aktiviteterna? Går det att undvika kollektivtrafik för deltagarna? Om inte, går det att undvika rusningstrafik? Finns det tydlig skyltning med råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien?

Frågeställningar och råd uppdateras löpande och det är inte möjligt att ge ett uttömmande svar här. Vår resurshandbok ovan länkar till de relevanta hemsidorna som uppdateras löpande och ger bland annat råd till de som behöver genomföra evenemang.

Varför kan RKUF nationellt inte ge tydligare besked?

Varje verksamhet och träff kommer bli en avvägning av olika behov och förutsättningar hos våra frivilliga, deltagare och samarbetspartner. Målet är att fortsätta kunna bedriva verksamhet för att kunna tillgodose barn och ungas rättigheter. Det är Röda Kors-rörelsens styrka att kunna anpassa våra insatser efter lokala behov.

Vad kan man gå ut med i sociala medier om man väljer att hålla igång verksamheter?

Vi kan flagga för vår lokala närvaro och att vi fortsätter hålla öppet för att vi kämpar för att barn och ungas rättigheter tillgodoses. I samband med det är det viktigt att informera om alla åtgärder som har vidtagits och skylta tydligt med vilka råd som gäller.

Ska vi ställa om till digitala verksamheter helt och hållet?

I de verksamheterna där det finns möjlighet är det bra om ni undersöker möjligheterna till det. Om en verksamhet inte går att ställa om (t ex genom att begränsa antalet deltagare eller digitalisera) kan ni fundera på om det ändå kan finnas en mening med att ses digitalt för att skapa en mötesplattform där ni fortsätter att hålla kontakten och gemenskapen, trots att ni inte kan träffas fysiskt eller driva verksamhet.

Vad ska vi göra när någon ifrågasätter oss?

Visa förståelse för synpunkterna och förklara att det här är en svår avvägning som ni har gjort. Det är okej att erkänna att avvägningen inte är lätt men att ni har landat i ett beslut för tillfället. Ni kan också hänvisa till att vi ingår i Röda Kors-rörelsen som behöver finnas när det behövs som mest. När ni känner er väldigt osäkra ta hjälp av era kontaktpersoner i personalen.