Revision och revisionsberättelse

Under föreningsårsmötet ska en ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor väljas enligt stadgarna.
Under föreningsårsmötet ska en ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor väljas enligt stadgarna.

Revisorernas arbete

Under föreningsårsmötet ska en ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor väljas enligt stadgarna. Mötet kan också välja ersättare så att föreningen slipper kalla till extra årsmöte om någon av revisorerna skulle hoppa av under året. En revisor är en person som har i uppdrag att granska lokalföreningens arbete och hantering av pengar.

Vem kan vara revisor?

Revisorn kan vara medlem i föreningen, men ska inte ha en förtroenderoll inom styrelsen eller som verksamhetsledare. Revisorn ska inte heller ha varit del av den avgående styrelsen. För att kunna hålla sig opartisk i sin granskning av föreningen bör revisorn inte heller vara släkt eller ihop med någon i styrelsen. Revisorn behöver inte nödvändigtvis vara utbildad eller legitimerad revisor, men det kan vara en fördel om personen har erfarenhet av bokföring eller föreningsliv för att kunna relatera till de situationer som ska granskas. Det finns dock ett krav på att personen ska vara minst 18 år.

Vad gör en revisor?

En ekonomisk revisor granskar föreningens bokföring och skötsel av ekonomin under året, det vill säga tittar över resultat och balansräkning och stämmer av att kostnader och överföringar är korrekt redovisade.

Som ekonomisk revisor kontrollerar en:

 • Att det finns underlag till de utlägg som har gjorts (till exempel kvitton, styrelsebeslut)
 • Att pengar har gått till verksamhet inom organisationens verksamhetsområden
 • Att föreningen har förhållit sig till sin budget. Om inte, varför?
 • En verksamhetsrevisor granskar att de verksamheter föreningen bedriver följer föreningens stadgar och verksamhetsplan, att beslut tagna på föreningsårsmötet följs, och att styrelsemöten varit beslutsmässiga.

Som verksamhetsrevisor tittar en efter:

 • Om föreningens uppfyllt de mål som fanns skrivna i verksamhetsplanen. Om inte, varför?
 • Om föreningens stadgar har följts. Till exempel om föreningen har följt att beslut endast kan fattas när en majoritet av styrelsen är samlad (och att en av dessa är ordförande/vice ordförande), att minst 4 styrelsemötesprotokoll finns, och att förenigen har bedrivit verksamhet i linje med organisationens ändamål
 • Om, och på vilket sätt, styrelsen har arbetat med eventuella propositioner och motioner som gick igenom vid föreningsårsmötet året innan

Gemensamt för revisorerna är att vara medlemmarnas förlängda arm och kolla att styrelsen tagit ansvar för föreningen och jobbat för Röda Korsets Ungdomsförbunds syfte. Under föreningsårsmötet lämnar revisorerna ett besked till medlemmarna om hur styrelsen har skött sig under året, och huruvida revisorerna rekommenderar mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Detta lämnas i form av en revisionsberättelse som sedan godkänns av föreningsårsmötet.

Men revisorerna granskar inte bara föreningen utan har även en stödjande roll till föreningen. I och med att det är revisorerna som föreslår om ansvarsfrihet så är det bra om revisorerna stöttar eller bollar lösningar med styrelsen i svåra situationer så att beslut inom föreningen tas på ett ekonomiskt och/eller verksamhetskorrekt sätt.

Revisorerna inför och under föreningsårsmötet

För att kunna göra en bedömning av styrelsens arbete ska föreningens bokslut och verksamhetsberättelse vara revisorerna tillhanda senast tre veckor innan föreningsårsmötet, eller enligt överenskommelse med revisorn. Revisorerna skall granska dessa handlingar och ge en revisionsberättelse, bland bilagorna finns mallar för revisionsberättelser. Revisionsberättelsen ska sättas ihop med verksamhetsberättelsen och tillsammans med övriga handlingar göras tillgängligt för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

Under föreningsårsmötet ska revisionsberättelsen läsas upp, förslagsvis av revisorerna själva. Under årsmötet har revisorerna närvaranderätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Var finns en revisor?

 • Hör med tidigare ledamöter, exempelvis kassörer eller ordförande (obs, måste ha gått ett år sedan de satt i styrelsen)
 • På många arbetsplatser finns det ekonomiavdelningar – känner ni någon som känner någon som vill göra en insats för en lokalförening i Röda Korsets Ungdomsförbund?
 • Fråga på universitet/högskolor – en person som pluggar ekonomi kan få en meriterande och praktisk erfarenhet av att vara ekonomisk revisor
 • Hör med er närmsta Röda Kors-krets vad de har för revisor, kanske vill hen hjälpa er också? Eller kanske någon som är/har varit aktiv i kretsen?
 • Fråga föreningsaktiva i andra föreningar (Röda Korsets Ungdomsförbund eller andra organisationer) hur de har hittat revisorer till sin förening, eller om föreningarna kan vara revisorer åt varandra