Stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund

Antagna på Riksårsmötet 2022

Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna skall säkerställa medlemmarnas demokratiska rättigheter och att hela Ungdomsförbundet arbetar utifrån rödakorsrörelsens grundläggande värderingar.

Stadgarna är fastställda av Svenska Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte. Grundstadgarna är även fastställda av Svenska Röda Korsets styrelse. Grundstadgarna utgör tillsammans med stadgarna för förbundsgemensam nivå de organisationsgemensamma stadgarna. Utöver de organisationsgemensamma stadgarna finns även mallstadgar, vilket är den del av Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar som särskilt reglerar förhållandena i lokalföreningarna. Mallstadgan antas på Riksårsmötet och gäller på organisationsgemensam nivå samt utgör grunden i lokalföreningens stadgar.

En av förbundsstyrelsens uppgifter är att ge kommentarer till stadgarna med närmare anvisningar om hur de ska tillämpas. Dessa finns att begära ut hos förbundsstyrelsen.

 

Föredrar du att läsa stadgarna i PDF-format?

Ladda ner dem här!

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Grundstadgar

§ 1 Ändamål

§ 2 Mandat och grunder

§ 3 Uppgifter

§ 4 Inträde

§ 5 Medlemskap

§ 6 Utträde, avstängning och uteslutning

§ 7 Organisation på lokal nivå

§ 8 Organisation på förbundsgemensam nivå

§ 10 Upplösning

§ 11 Tillämpning av stadgarna

§ 12 Undantag från stadgarna

§ 13 Ändring av stadgarna

Kapitel 2: Stadgar för förbundsgemensam nivå

§ 14 Riksårsmötets sammansättning

§ 15 Sammankallande av Riksårsmötet

§ 16 Riksårsmötets uppgifter

§ 17 Val och valbarhet på förbundsgemensam nivå

§ 18 Mandatperioder på förbundsgemensam nivå

§ 19 Arbetsformer vid Riksårsmötet

§ 20 Extra Riksårsmöte

§ 21 Misstroendeförklaring mot förbundsstyrelsen 

§ 22 Förbundsstyrelsens sammansättning 

§ 23 Förbundsstyrelsens uppgifter

§ 24 Förbundsstyrelsens arbetsformer

§ 25 Valberedningens uppgifter

§ 26 Valberedningens arbetsformer

§ 27 Firmateckning

§ 28 Revision

§ 29 Bilda ny lokalförening

Kapitel 3: Mallstadgar för lokalföreningar

§ 1 Lokalföreningens namn och säte

§ 2 Lokalföreningens ändamål

§ 3 Lokalföreningens tillhörighet

§ 4 Medlemskap

§ 5 Föreningsårsmötets sammansättning

§ 6 Sammankallande av föreningsårsmötet

§ 7 Föreningsårsmötets uppgifter

§ 8 Val och valbarhet på lokal nivå

§ 9 Arbetsformer vid föreningsårsmötet

§ 10 Extra föreningsårsmöte

§ 11 Misstroendeförklaring mot lokalföreningsstyrelsen

§ 12 Lokalföreningsstyrelsens sammansättning

§ 13 Lokalföreningsstyrelsens uppgifter

§ 14 Lokalföreningsstyrelsens arbetsformer

§ 15 Verksamheternas sammansättning

§ 16 Verksamheternas uppgifter

§ 17 Valberedningens uppgifter

§ 18 Firmateckning 

§ 19 Revision

§ 20 Ändring av lokalföreningsstadgan

§ 21 Sammanslagning av lokalföreningar

§ 22 Upplösning av lokalförening 

 Kapitel 1: Grundstadgar

 

§ 1 Ändamål

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund (Röda Korsets Ungdomsförbund) ska engagera unga människor och skapa respekt för människovärdet, öka förståelsen människor emellan samt förhindra och lindra mänskligt lidande.

§ 2 Mandat och grunder

1. Röda Korsets Ungdomsförbund är erkänt av Svenska Röda Korsets riksstämma som en självständig organisation inom Svenska Röda Korset och därmed en del av den internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen.

2. Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhet grundas på och ska alltid stå i överensstämmelse med:

 • internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper; humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.
 • den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadgar, stadgarna för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, beslut fattade av dess Generalförsamling och styrelse samt resolutioner fastställda av Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen och Delegatrådet 1949 års Genèvekonventioner med tilläggsprotokoll
 • internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens fredsdefinition från 1977:
 • ”För Röda Korset innebär fred i själva verket inte bara frånvaro av krig utan snarare en dynamisk process av samarbete mellan alla stater och folk; samarbete grundat på frihet, oberoende, nationell suveränitet, jämlikhet, respekt för mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av resurser för att tillgodose alla folks behov.”
 • den strategiska inriktning som fastställts av Svenska Röda Korsets riksstämma
 • den strategi som fastställts av Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte
 • beslut fattade av Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte.
 • beslut fattade av Svenska Röda Korsets Riksstämma.
 • beslut fattade av Svenska Röda Korsets styrelse.

3. Röda Korsets Ungdomsförbund är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

§ 3 Uppgifter

1. Som en del i den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen strävar Röda Korsets Ungdomsförbund efter att genom sitt arbete bidra till freden i världen och öka respekten för den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna enligt principen om alla människors lika värde.

2. Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar för humanitet och mänskliga rättigheter, och kämpar mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Röda Korsets Ungdomsförbund ställer upp för och med barn och unga som befinner sig i utsatta situationer.

3. Röda Korsets Ungdomsförbund ska främst:

 • sprida kunskap om Röda Korsets idé och verka för globalt engageman
 • engagera barn och unga i arbetet för humanitet och mänskliga rättigheter
 • vara en aktiv kraft för att föryngra, förnya, stärka och utveckla Svenska Röda Korset och den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
 • fortlöpande undersöka det nationella behovet av humanitära insatser och utforma sina insatser för och tillsammans med de mest utsatta
 • som en del av Svenska Röda Korset delta i nationella och internationella hjälpaktioner.
 • som en del av Svenska Röda Korset delta i internationella utvecklingsprogram för att stärka rödakors- och rödahalvmåneorganisationer i andra länder.

4. Röda Korsets Ungdomsförbund ska engagera unga människor och vara en organisation öppen för alla till och med 31 december det år de fyller 30 år.

5. Om det blir krig eller landet har förhöjd beredskap leds Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhet av Svenska Röda Korsets särskilda organisation för beredskap och krig.

§ 4 Inträde

1. Medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund kan en vara till och med den 31 december det år en fyller 30 år. Personer som skriftligen ansökt om medlemskap är medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund.

2. Medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund är även medlem i Svenska Röda Korset.

§ 5 Medlemskap

1. Medlemskap i Röda Korsets Ungdomsförbund innebär ett ställningstagande för Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och Röda Korsets idé och grundprinciper.

2. Medlem tillhör lokalförening eller väljer aktivt att avstå från lokalföreningstillhörighet. De medlemmar som väljer att avstå från att tillhöra lokalförening placeras under förbundsstyrelsens ansvar. En medlem tillhör krets (lokalorganisation) i Svenska Röda Korset eller väljer aktivt att avstå från kretstillhörighet.

3. Medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund kan aktivt delta i verksamhet inom hela Svenska Röda Korset.

4. Medlemskap är en förutsättning för att vara förtroendevald inom hela Svenska Röda Korset.

§ 6 Utträde, avstängning och uteslutning

1. Utträde begärs hos den lokalförening medlemmen tillhör. Om medlemmen inte tillhör en lokalförening begärs utträde hos förbundsstyrelsen. Medlem som inte ansökt om fortsatt medlemskap senast den 31 december har då utträtt ur organisationen.

2. Medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund kan avstängas från deltagande i verksamhet om det finns särskilda skäl för detta.

Beslut om avstängning fattas av den lokalföreningsstyrelse där medlemmen verkar och detta anmäls till förbundsstyrelsen. Beslut om avstängning kan överklagas till förbundsstyrelsen inom tre månader.

Om medlemmen deltar i verksamhet som inte ligger under en lokalförening kan förbundsstyrelsen fatta beslut om avstängning. Beslut om avstängning kan då överklagas till nästkommande Riksårsmöte.

3. Uteslutning kan ske av medlem som gravt skadar Röda Korsets Ungdomsförbund ekonomiskt eller förtroendemässigt, eller i övrigt agerar i strid med stadgarnas ändamålsparagraf eller Röda Korsets grundprinciper. Förbundsstyrelsen, lokalföreningsstyrelse eller medlem kan initiera uteslutning av medlem. Beslut om uteslutning fattas av lokalföreningsstyrelsen eller av förbundsstyrelsen. Lokalföreningens beslut om uteslutning anmäls till förbundsstyrelsen. Om medlemmen inte tillhör en lokalförening fattas beslut av förbundsstyrelsen. Beslutet verkställs omedelbart och gäller hela Svenska Röda Korset. Lokalföreningsstyrelsens beslut om uteslutning kan inom sex månader överklagas till förbundsstyrelsen.  Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning kan av medlemmen överklagas till nästkommande Riksårsmöte.

§ 7 Organisation på lokal nivå

Röda Korsets Ungdomsförbund är på lokal nivå organiserat i lokalföreningar. Varje lokalförening är en egen juridisk person. Verksamheten på lokal nivå leds av föreningsårsmötet och lokalföreningsstyrelsen utifrån Riksårsmötets beslut.

§ 8 Organisation på förbundsgemensam nivå

Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhet på förbundsgemensam, nationell, nivå leds av Riksårsmötet och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 9 Förvaltning

1. Röda Korsets Ungdomsförbunds ekonomi ska hanteras på ett omsorgsfullt och betryggande sätt och ekonomiska medel får endast användas för verksamhet inom nationella och internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

2. Medel som mottagits för katastrof eller annan hjälpverksamhet genom insamling, gåvor eller arv får endast användas för avsett ändamål i verksamhet inom nationella och internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

3. Medel som utan särskilda villkor har testamenterats eller på annat sätt tilldelats Röda Korsets Ungdomsförbund får endast användas för verksamhet som kommer barn och ungdomar till del. Verksamheten ska bedrivas av nationella och/eller internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

4. Röda Korsets Ungdomsförbund får bedriva eller stödja verksamhet utanför Sverige endast efter överenskommelse med Svenska Röda Korsets styrelse.

§ 10 Upplösning

1. Röda Korsets Ungdomsförbund kan upplösas om minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade är eniga om beslutet vid två på varandra följande Riksårsmöten, varav minst ett ordinarie.

2. Om Röda Korsets Ungdomsförbund upplöses tillfaller Röda Korsets Ungdomsförbunds tillgångar och handlingar Svenska Röda Korset. Tillgångarna ska då användas för barn- och ungdomsverksamhet i Svenska Röda Korset.

§ 11 Tillämpning av stadgarna

Förbundsstyrelsen tolkar och utfärdar närmare anvisningar om hur stadgarna ska tillämpas.

§ 12 Undantag från stadgarna

Förbundsstyrelsen har rätt att tillåta undantag från stadgarna, exklusive grundstadgarna, om det finns särskilda skäl för det. Beslut om undantag från stadgarna skall meddelas Riksårsmötet.

§ 13 Ändring av stadgarna

1. Riksårsmötet beslutar om förslag till ändring av Röda Korsets Ungdomsförbunds grundstadgar där minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade ska vara eniga om beslutet. Svenska Röda Korsets styrelse fastställer ändring av Röda Korsets Ungdomsförbunds grundstadgar efter förslag från Riksårsmötet.

2. Riksårsmötet beslutar om ändring av Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar för förbundsgemensam nivå och mallstadga för lokalföreningar där minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade ska vara eniga om beslutet.

Kapitel 2: Stadgar för förbundsgemensam nivå

Stadgarna för den förbundsgemensamma nivån innehåller bestämmelser för Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte, förbundsstyrelse, valberedning och verksamhetsrevision. De gäller tillsammans med Röda Korsets Ungdomsförbunds grundstadgar.

§ 14 Riksårsmötets sammansättning

1. Riksårsmötet är Röda Korsets Ungdomsförbunds högsta beslutande organ och består av ombud från lokalföreningarna.

2. Alla medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund har rätt att delta på Riksårsmötet.

§ 15 Sammankallande av Riksårsmötet

1. Riksårsmötet hålls en gång om året, senast den 15 juni.

2. Förbundsstyrelsen bestämmer datum och plats för Riksårsmötet. Beslutet meddelas lokalföreningsstyrelserna, revisorerna, valberedningen och Svenska Röda Korsets styrelse senast den 30 november året före Riksårsmötet.

3. Senast den 30 november året innan Riksårsmötet ska förbundsstyrelsens stadgeproposition skickas till lokalföreningsstyrelserna.

4. Senast den 15 februari ska förbundsstyrelsens övriga propositioner till Riksårsmötet skickas till lokalföreningsstyrelserna.

5. Motioner som handlar om ändring av stadgarna ska skickas till förbundsstyrelsen senast fyra månader före Riksårsmötet. Övriga motioner skickas senast åtta veckor före Riksårsmötet till förbundsstyrelsen.

Rätt att skicka motioner till Riksårsmötet har:

·       medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund

·       lokalföreningsstyrelserna

·       Svenska Röda Korsets styrelse

6. Särskild skrivelse skickas av lokalföreningar i de fall som anges i Mallstadga för lokalföreningar § 20, 21 och 22 eller motsvarande. Den särskilda skrivelsen skickas senast sex veckor innan Riksårsmötet till förbundsstyrelsen.

7. Nomineringar till nedanstående poster ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars:

·       förbundsordförande

·       ledamöter till förbundsstyrelsen

·       ledamöter och sammankallande till valberedningen

·       auktoriserad revisor och verksamhetsrevisor samt ersättare för dessa

·       mötesordförande och vice mötesordförande för Riksårsmötet

·       ombud för Röda Korsets Ungdomsförbund till Svenska Röda Korsets riksstämma

·       ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning

8. Kallelse skickas senast 4 veckor innan Riksårsmötet till förbundsstyrelsen, lokalföreningsstyrelserna, lokalföreningars anmälda ombud, valberedningen, Svenska Röda Korsets styrelse och revisorerna. Till kallelsen bifogas Riksårsmötets handlingar som består av:

·       Föredragningslista

·       Årsredovisning samt revisionsberättelse

·       Beslutsuppföljning från tidigare Riksårsmötet

·       Verksamhetsberättelse

·       Propositioner

·       Motioner samt styrelsens yttrande över dessa

·       Särskilda skrivelser samt styrelsens yttrande över dessa

·       Valberedningens förslag

§ 16 Riksårsmötets uppgifter

1. Riksårsmötet ska:

·       fastställa Riksårsmötets behöriga utlysande

·       fastställa ombudens behörighet

·       välja mötesfunktionärer för Riksårsmötet

·       fastställa arbetsordning för Riksårsmötet

·       gå igenom verksamhetsberättelse och årsredovisning

·       fastställa balans- och resultaträkning

·       besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

·       besluta om strategi för Röda Korsets Ungdomsförbund

·       besluta om motioner, propositioner och särskilda skrivelser

·       välja förbundsordförande

·       fastställa antalet och välja ledamöter till förbundsstyrelsen

·       fastställa antalet och välja sammankallande och ledamöter till valberedningen

·       välja auktoriserad revisor och verksamhetsrevisorer och ersättare till dessa

·       välja ombud till Svenska Röda Korsets riksstämma och ersättare till dessa

·       välja ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning

§ 17 Val och valbarhet på förbundsgemensam nivå

1. Valbar till förtroendeuppdrag på förbundsgemensam nivå är medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund.

2. Auktoriserad revisor eller verksamhetsrevisor behöver inte vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Mötesordföranden och vice mötesordföranden behöver inte vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund.

3. Medlem som verkar på nationell nivå som förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot eller verksamhetsrevisor får endast inneha ett förtroendeuppdrag under mandatperioden. Medlem får dock inneha förtroendeuppdrag i form av mötesordförande, mötessekreterare eller mötesjusterare på lokalföreningssammanträden samt representera Röda Korsets Ungdomsförbund som ombud eller ersättare vid Svenska Röda Korsets Riksstämma vid sidan om sitt ordinarie förtroendeuppdrag.

4. Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande väljs på två år och kan sedan väljas om på ett eller två år i taget.

5. Förbundsstyrelsens ledamöter väljs på två år och kan sedan väljas om på ett eller två år i taget. Riksårsmötet bestämmer hur många ledamöter förbundsstyrelsen ska bestå av, dock minst fyra och högst tio ledamöter utöver förbundsordföranden.

6. Riksårsmötet väljer sammankallande till valberedningen på ett eller två år och ledamöter till valberedningen på ett eller två år, Riksårsmötet beslutar hur många ledamöter valberedningen ska bestå av. Valberedningen ska bestå av minst tre och högst sju personer, inklusive sammankallande.

7. Riksårsmötet väljer en auktoriserad revisor och ersättare för denna.

8. Riksårsmötet väljer två verksamhetsrevisorer och personliga ersättare för dessa.

9. Riksårsmötet väljer tio ombud och tio ersättare till Svenska Röda Korsets Riksstämma. Valet hålls vid Riksårsmötet året innan Riksstämman.

10. Två ledamöter av förbundsstyrelsen ska vara två av de tio ombuden till Riksstämman. Förbundsstyrelsen utser riksstämmoombud samt personliga ersättare från förbundsstyrelsen vid det första ordinarie styrelsemötet efter Riksårsmötet året innan Riksstämman.

11. Om det uppstår behov av att fyllnadsvälja Röda Korsets Ungdomsförbunds ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning har förbundsstyrelsen rätt att välja kandidat genom beslut på ett ordinarie styrelsemöte.

§ 18 Mandatperioder på förbundsgemensam nivå

1. Förbundsordföranden och förbundsstyrelsen tillträder sitt mandat 1 augusti efter Riksårsmötet. Styrelsens mandatperiod löper från 1 augusti till 31 juli.

2. Valberedningen tillträder sitt mandat vid Riksårsmötet och avslutar sitt uppdrag vid nästkommande Riksårsmöte.

3. Revisorerna tillträder vid årsskiftet efter Riksårsmötet och uppdraget för granskningen löper över två år, med tillhörande framlagd revisionsberättelse till Riksårsmötet året efter granskningen.

4. Ombud och ersättare till riksstämman väljs fram till och med nästa ordinarie riksstämma. Övriga ersättare inträder i den ordning Riksårsmötet bestämmer.

5. Ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning innehar sitt mandat fram till och med nästa ordinarie riksstämma. Riksstämman hålls vartannat år.

§ 19 Arbetsformer vid Riksårsmötet

1. Riksårsmötet har rätt att fatta beslut då minst två tredjedelar (2/3) av de valda ombuden är närvarande.

2. Mötet protokollförs. Protokollet justeras av mötesordföranden och två justerare, tillika rösträknare, som årsmötet väljer. Medlemmarna ska få tillgång till det justerade protokollet senast den 30 september samma år.

3. Varje lokalförening väljer två ombud, samt ersättare för dessa, som representant för lokalföreningen till Riksårsmötet. Om föreningen har fler än hundra medlemmar väljer föreningsårsmötet ytterligare ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. Antalet medlemmar i lokalföreningen utgår från det senaste årsskiftet. Ombud som är utsedda av lokalföreningarnas årsmöten och som är närvarande på Riksårsmötet har rätt att rösta på Riksårsmötet. Alla ombud har en röst. Röstningen sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om mötet beslutar det. Röstsedel med fler namn än det antal som valet gäller är ogiltig.

4. Endast ärenden som finns med på förslaget till föredragningslista tas upp på Riksårsmötet, om inte mötet med två tredjedels majoritet beslutar annorlunda. Detta gäller inte förslag om ändringar i stadgarna.

Övriga, vid Riksårsmötet anmälda, ärenden får diskuteras och därefter får endast beslut fattas om att bordlägga ärendet till nästa Riksårsmöte alternativt att ärendet överlämnas till förbundsstyrelsen.

5. Om inte annat anges i stadgarna beslutar Riksårsmötet genom enkel majoritet. Vid lika antal röster sker avgörandet genom lottning. I övrigt regleras Riksårsmötets besluts- och arbetsformer i den arbetsordning som Riksårsmötet antar.

§ 20 Extra Riksårsmöte

1. Dessa kan var och en besluta att extra Riksårsmöte ska hållas:

·       förbundsstyrelsen

·       revisorerna

·       minst hälften av lokalföreningsstyrelserna

2. Förbundsstyrelsen kallar skriftligen till extra Riksårsmöte senast sex veckor efter att beslut fattats eller begäran enligt ovan inkommit. Begäran om extra Riksårsmöte ska motiveras och skickas till förbundsstyrelsen.

3. Förbundsstyrelsen bestämmer datum och plats för extra Riksårsmöte.

4. Kallelse till extra årsmöte skickas till förbundsstyrelsen, lokalföreningsstyrelserna, revisorerna, valberedningen och Svenska Röda Korsets styrelse senast en månad före mötet.

5. Mötet tar bara upp de frågor som står i kallelsen.

§ 21 Misstroendeförklaring mot förbundsstyrelsen

1. Om en eller flera i förbundsstyrelsen allvarligt har misskött sina uppgifter, kan Riksårsmötet rikta misstroendeförklaring mot förbundsstyrelsen som helhet, förbundsordföranden eller enskilda ledamöter.

2. Röstning om misstroendeförklaring sker om minst en tiondel (1/10) av närvarande ombud begär detta. Misstroendeförklaring sker genom sluten omröstning där minst hälften av de röstberättigade ska vara eniga om beslutet.

3. Vid en misstroendeförklaring ska mötesordföranden avsätta den eller de ledamöter som misstroendeförklaringen riktas mot, alternativt hela förbundsstyrelsen samt utföra nödvändiga personval som Riksårsmötet beslutar.

§ 22 Förbundsstyrelsens sammansättning

1. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och minst fyra och högst tio ledamöter.

2. Medlemskap för förbundsstyrelsens ledamöter övergår vid tillträde till ett nationellt medlemskap.

§ 23 Förbundsstyrelsens uppgifter

1. Förbundsstyrelsen väljs av Riksårsmötet och är Röda Korsets Ungdomsförbunds högsta beslutande och verkställande organ mellan Riksårsmöten.

2. Förbundsstyrelsen leder organisationen i enlighet med stadgar och rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper, samt övriga styrdokument.  

Förbundsstyrelsen ska, utöver övriga angivna uppgifter i stadgarna:

·       intressera och engagera ungdomar i Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhet

·       utveckla och ge stöd till Röda Korsets Ungdomsförbunds nationella och lokala verksamhet

·       representera organisationen inom och utanför rödakors- och rödahalvmånerörelsen

·       samarbeta med Svenska Röda Korset, andra organisationer, myndigheter och företag

·       besluta om verksamhetsplan och budget för förbundsgemensam nivå

·       lägga fram verksamhetsberättelse, årsredovisning och beslutsuppföljning för förbundsgemensam nivån till Riksårsmötet

·       lämna propositioner och yttranden över inkomna motioner till Riksårsmötet

·       verka för och skapa samverkan mellan lokalföreningar på nationell nivå 

·       verka för att hålla kontakt med lokalföreningar 

·       tillgängliggöra information om förbundsstyrelsens arbete genom kontinuerliga uppdateringar 

3. Förbundsstyrelsen har rätt att lämna motioner till Svenska Röda Korsets riksstämma.

4. Röda Korsets Ungdomsförbund representeras i Svenska Röda Korsets styrelse av förbundsordförande, där denne har en ordinarie plats.

§ 24 Förbundsstyrelsens arbetsformer

1. Förbundsstyrelsen har minst sex styrelsemöten om året.

2. Förbundsordföranden bestämmer datum och plats för styrelsemöten.

3. En skriftlig kallelse ska skickas senast en vecka före styrelsemötet tillsammans med föredragningslista till ledamöterna av förbundsstyrelsen. Tillhörande handlingar ska i största möjliga mån bifogas kallelsen.

4. Ordföranden eller en person som ordföranden väljer leder mötet. På mötet ska protokoll skrivas som justeras av mötesordföranden och en ledamot som mötet väljer.

5. Förbundsstyrelsen har rätt att besluta då minst hälften av de röstberättigade ledamöterna är närvarande och styrelsen har fått kallelse i enlighet med ovanstående stycke.

6. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.

7. Som förbundsstyrelsens beslut gäller det förslag som får flest röster. Vid lika antal röster avgör förbundsordförandes röst. Är förbundsordförande inte närvarande på mötet fäller mötesordförandes röst avgörandet.

8. Förbundsstyrelsen fastställer varje år en arbets- och delegationsordning som reglerar ansvarsfördelning och mandat för förbundsgemensam nivå samt styrelsens arbetsformer, utöver vad som gäller i stadgarna.

9. Förbundsstyrelsen kan utse presidium eller arbetsgrupper som ska genomföra Riksårsmötets och förbundsstyrelsens beslut.

10. Förbundsstyrelsen kan biträdas av tjänstepersoner under ledning av en generalsekreterare. Förbundsstyrelsen beslutar om den övergripande personalorganisationens struktur.

§ 25 Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska ta fram förslag på lämpliga personer för förtroendeuppdrag på den förbundsgemensamma nivån.

Valberedningen ger förslag på:

·       förbundsordförande

·       ledamöter i förbundsstyrelsen

·       sammankallande och ledamöter i valberedning

·       auktoriserad revisor

·       verksamhetsrevisor och ersättare till denna

·       mötesordförande för Riksårsmötet

·       ombud till Svenska Röda Korsets riksstämma samt ersättare för dessa

·       ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning

§ 26 Valberedningens arbetsformer

1. Valberedningens sammankallande bestämmer datum och plats för valberedningens möten samt kallar på sätt som valberedningen bestämmer.

2. Valberedningen närvarar vid Riksårsmötet och extra Riksårsmöte för att föredra förslag till föreskrivna val. Valberedningen har rätt att delta vid möten med förbundsstyrelsen efter inbjudan.

3. Valberedningen kan besluta när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

4. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.

5. Som beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika antal röster avgör valberedningens sammankallandes röst.

§ 27 Firmateckning

Förbundsstyrelsen väljer de personer som tecknar föreningen Svenska Röda Korsets Ungdomsförbunds firma. Firmatecknare, som ska vara myndig, får ej vidta åtgärd som är främmande för Röda Korsets ändamål och grundprinciper. Firmatecknaren får inte i Röda Korsets Ungdomsförbunds namn eller med förbundets tillgångar, utan bemyndigande av förbundsstyrelsen:

·       handla i strid mot Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och syfte

·       köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt

·       upplåta nyttjanderätt eller servitut i sådan egendom

·       placera pengar i obligationer, köpa aktier, ingå borgen eller liknande

·       uppta eller bevilja lån

§ 28 Revision

1. Förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av tre revisorer, varav en auktoriserad.

2. Auktoriserade revisorn väljs av Riksårsmötet på ett år och verksamhetsrevisorer väljs på en tid av två år

3. Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhetsår är kalenderår.

4. Revisorerna ska granska föreningens utgifter och inkomster, protokoll och annat som hör till Ungdomsförbundets verksamhet. Revisorerna har rätt att få tillgång till Röda Korsets Ungdomsförbunds böcker, räkenskaper och andra handlingar.

5. Revisorerna ska få tillgång till bokslut och verksamhetsberättelse senast den 31 mars. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse senast den 15 april till förbundsstyrelsen. Revisorerna ger förslag till Riksårsmötet om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

6. Revisorerna har rätt att delta och yttra sig på Riksårsmötet, extra Riksårsmöte och möten med förbundsstyrelsen. Revisorerna bör vara med på Riksårsmötet och redogöra för vad som står i revisionsberättelsen.

§ 29 Bilda ny lokalförening

För att bilda en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund krävs

·       att intresserade personer föreslår till förbundsstyrelsen att de vill bilda en förening,

·       att förbundsstyrelsen beslutar om att en ny förening ska bildas och

·       att lokalföreningen på sitt första årsmöte antar dessa stadgar i sin helhet.

Kapitel 3: Mallstadgar för lokalföreningar

Mallstadgan är den del av Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar som särskilt reglerar förhållandena i lokalföreningarna. Här finns bestämmelser om föreningsårsmötet, lokalföreningsstyrelsen, lokalföreningens valberedning och lokalföreningens revision. Varje lokalförening är en egen juridisk person som antar sina egna stadgar. Därför kan lokalföreningarna också anpassa sina stadgar efter lokala behov.

§ 1 Lokalföreningens namn och säte

Föreningens namn är [namn]. Föreningen har sitt säte i [stad/ort].

§ 2 Lokalföreningens ändamål

Föreningens ska som en del av Röda Korsets Ungdomsförbund engagera unga människor lokalt och skapa respekt för människovärdet, öka förståelsen människor emellan samt förhindra och lindra mänskligt lidande.

§ 3 Lokalföreningens tillhörighet

1. Föreningen är en del av Röda Korsets Ungdomsförbund och i förlängningen därmed en del av den internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen.

2. Föreningen ska arbeta i linje med rödakors- och rödahalvmånerörelsens rörelsens grundprinciper och idé samt Riksårsmötets beslut.

3. Utöver sina egna stadgar är lokalföreningen bunden av Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsgemensamma stadgar, vilka beslutas av Riksårsmötet.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som uppfyller kraven i Röda Korsets Ungdomsförbunds grundstadga kapitel 1 § 5

§ 5 Föreningsårsmötets sammansättning

Föreningsårsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och är beslutsför genom lokalföreningens medlemmar.

§ 6 Sammankallande av föreningsårsmötet

1. Föreningsårsmöte hålls en gång om året, före den sista februari.

2. Lokalföreningsstyrelsen bestämmer tid och plats för föreningsårsmötet.

3. Kallelse ska i första hand skickas via e-post, annars via brev senast tre veckor före föreningsårsmötet till:

·       alla medlemmar i föreningen

·       lokalföreningsstyrelsens ledamöter

·       valberedningen

·       revisorerna

·       förbundsstyrelsen

·       lokala Svenska Röda Korsets kretsar

4. Medlemmarna ska ha alla möteshandlingar inklusive motioner och revisorernas revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före föreningsårsmötet. Medlemmarna och förbundsstyrelsen ska ha motioner och propositioner om stadgeändring, sammanslagning av lokalföreningar eller upplösning av lokalförening tillgängliga senast två veckor före föreningsårsmötet.

5. Motioner ska ha inkommit till lokalföreningsstyrelsen senast två veckor före föreningsårsmötet. Motioner om stadgeändring, sammanslagning av lokalföreningar eller upplösning av lokalförening ska ha inkommit till föreningsstyrelsen senast tre veckor före föreningsårsmötet. Rätt att skicka motioner till föreningsårsmötet har medlem i lokalföreningen.

6. Om föreningsårsmöte inte hålls i föreskriven ordning har förbundsstyrelsen rätt att kalla till föreningsårsmöte för lokalföreningen.

§ 7 Föreningsårsmötets uppgifter

Föreningsårsmötet ska:

·       välja mötesordförande som leder mötet

·       välja mötessekreterare som skriver protokollet

·       fastställa att alla har blivit kallade till årsmötet samt fått alla möteshandlingar i tid enligt stadgarna

·       gå igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

·       fastställa balans- och resultaträkning för lokalföreningen

·       besluta om lokalföreningsstyrelsen ska få ansvarsfrihet

·       besluta om motioner och propositioner

·       välja ordförande till lokalföreningsstyrelsen

·       välja kassör till lokalföreningsstyrelsen

·       välja övriga ledamöter till lokalföreningsstyrelsen

·       välja ledamöter till valberedningen

·       välja revisorer och ersättare

·       välja ombud till Riksårsmötet och ersättare

§ 8 Val och valbarhet på lokal nivå

1. Valbar till förtroendeuppdrag i lokalförening är medlem i lokalföreningen. Auktoriserad eller verksamhetsrevisor behöver inte vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Mötesordföranden och mötessekreterare behöver inte vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund.

2. Föreningens ordförande och kassör väljs på en tid av två år och kan sedan väljas om på ett år i taget. Lokalföreningsstyrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet på en tid av ett eller två år och kan sedan väljas om på ett år i taget. Årsmötet bestämmer antalet ledamöter i lokalföreningsstyrelsen.

3. Föreningsårsmötet beslutar hur många ledamöter valberedningen ska bestå av, dock minst en ledamot. Valberedningens ledamöter väljs på en tid av ett år. Styrelseledamöter bör inte sitta i valberedningen.

4. Föreningsårsmötet väljer en ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor, samt ersättare för dessa.

5. Föreningsårsmötet väljer två ombud, samt ersättare för dessa, för lokalföreningen till Riksårsmötet. Om föreningen har fler än hundra medlemmar väljer föreningsårsmötet ytterligare ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. Antalet medlemmar i lokalföreningen utgår från det senaste årsskiftet.

6. Ombud och ersättare till Riksårsmötet väljs till föreningens nästkommande årsmöte. Föreningsårsmötet gör en turordning som talar om i vilken ordning ersättare ska ersätta ombuden. Ombuden är även ombud vid de fall då extra Riksårsmöte hålls.

§ 9 Arbetsformer vid föreningsårsmötet

1. Protokoll ska skrivas på föreningsårsmötet. Protokollet ska justeras av mötesordföranden och två personer som mötet väljer.

2. Alla medlemmar i lokalföreningen som deltar på föreningsårsmötet har rösträtt. Som röstberättigad medlem räknas personer som skriftligen har ansökt om medlemskap.

3. Alla röstberättigade medlemmar har en röst var. Röstningen sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om mötet beslutar det. Lokalföreningsstyrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet, val av revisorer eller misstroendeförklaring.

4. Föreningsårsmötet fattar beslut med enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

§ 10 Extra föreningsårsmöte

Dessa kan var för sig bestämma att ett extra föreningsårsmöte ska hållas:

·       lokalföreningsstyrelsen

·       revisorerna

·       minst hälften av lokalföreningens medlemmar

·       förbundsstyrelsen

Medlemmarna ska kallas skriftligt till mötet senast två veckor före mötet. Mötet tar bara upp de beslutsärenden som står i kallelsen.

§ 11 Misstroendeförklaring mot lokalföreningsstyrelsen

1. Om en eller flera i lokalföreningsstyrelsen allvarligt har misskött sina uppgifter, kan föreningsårsmötet rikta misstroendeförklaring mot lokalföreningsstyrelsen.

2. Röstning om misstroendeförklaring sker om minst en tiondel (1/10) av de närvarande medlemmarna begär detta. Misstroendeförklaring sker genom sluten omröstning där minst hälften av de röstberättigade ska vara eniga om beslutet.

3. Vid en misstroendeförklaring ska mötesordföranden avsätta lokalföreningsstyrelsen samt utföra nödvändiga personval som föreningsårsmötet beslutar.

§ 12 Lokalföreningsstyrelsens sammansättning

1. Lokalföreningsstyrelsen är en grupp medlemmar som föreningsårsmötet valt och som ska leda lokalföreningen mellan föreningsårsmötena.

2. Lokalföreningsstyrelsen består av föreningsordförande, kassör och ytterligare minst en ledamot.

3. Lokalföreningsstyrelsen kan välja en eller flera vice ordförande.

§ 13 Lokalföreningsstyrelsens uppgifter

1. Lokalföreningsstyrelsen ska engagera unga människor och skapa respekt för människovärdet, öka förståelsen människor emellan samt förhindra och lindra mänskligt lidande genom Röda Korsets Ungdomsförbunds aktiviteter på lokal nivå.

2. Lokalföreningsstyrelsen ska arbeta för att öka antalet medlemmar och antalet verksamheter i linje med rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper och idé samt Röda Korsets Ungdomsförbunds strategi.

3. Lokalföreningsstyrelsen ska även:

·       utse en eller flera personer till firmatecknare

·       besluta om verksamhetsplan och budget utifrån strategi  fastställd av Riksårsmötet

·       leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av Riksårsmötet och förbundsstyrelsen

·       leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av föreningsårsmötet                

·       stödja lokalföreningens medlemmar och verksamhetsgrupper

·       ge förslag på verksamhetsberättelse med bokslut från föregående verksamhetsår till föreningsårsmötet

·       skicka godkänd verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse till Röda Korsets Ungdomsförbund nationellt

·       hålla kontakt med förbundsstyrelsen och den förbundsgemensamma nivån

·       verka för samverkan med andra lokalföreningar och Svenska Röda Korset lokalt

§ 14 Lokalföreningsstyrelsens arbetsformer

1. Lokalföreningsstyrelsen ska ha minst fyra möten om året.

2. Lokalföreningsordföranden bestämmer tid och plats för styrelsemöten.

3. Kallelse till styrelsemöten ska meddelas senast en vecka före mötet.

4. Lokalföreningsstyrelsen har rätt att besluta när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

5. Lokalföreningsstyrelsens möten ska protokollföras. Protokoll justeras av mötesordförande och en ledamot som mötet väljer.

6. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.

7. Som styrelsens beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika antal röster avgör mötesordförandens röst.

§ 15 Verksamheternas sammansättning

Verksamheter leds av verksamhetsledare och utgörs av frivilliga.

§ 16 Verksamheternas uppgifter

1. Verksamheter ska bedrivas i linje med rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper och Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och styrdokument.

2. Verksamheter skall utgå från de lokala behoven och den på Riksårsmötet antagna strategin.

3. Verksamheter som bedrivs inom en lokalförening ska dokumenteras och rapporteras till lokalföreningsstyrelsen.

4. Verksamheter följer de riktlinjer som föreningsårsmötet eller lokalföreningsstyrelsen beslutat om, samt de beslut som Riksårsmötet eller förbundsstyrelsen fattat.

5. Verksamhetsledaren ansvarar för att de aktiva i verksamheten informeras om riktlinjer som gäller.

§ 17 Valberedningens uppgifter

Lokalföreningens valberedning ska ta fram förslag på lämpliga personer till lokalföreningens förtroendeuppdrag.

Lokalföreningens valberedning ska ge förslag på:

·       mötesordförande som ska leda årsmötet

·       mötessekreterare som ska skriva protokollet

·       föreningsordförande

·       kassör

·       ledamöter till lokalföreningsstyrelsen

·       ombud och ersättare till Riksårsmötet

·       valberedning för nästkommande år

·       ekonomisk revisor och ersättare

·       verksamhetsrevisor och ersättare

§ 18 Firmateckning

Lokalföreningsstyrelsen väljer de personer som tecknar lokalföreningens firma. Firmatecknaren får inte i föreningens namn eller med föreningens tillgångar:

·       handla i strid mot Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och syfte,

·       utan tillåtelse av lokalföreningsstyrelsen köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt eller

·       köpa aktier, obligationer, ingå borgen eller liknande.

§ 19 Revision

1. Lokalföreningsstyrelsens verksamhet och ekonomi granskas för varje kalenderår av revisorerna.

2. Lokalföreningens verksamhet och ekonomi avslutas när året är slut. Revisorerna ska få bokslut och verksamhetsberättelse senast tre veckor innan föreningsårsmötet.

3. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse senast en vecka före föreningsårsmötet till lokalföreningsstyrelsen som tillgängliggörs medlemmarna. Revisorerna ger förslag på om lokalföreningsstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

4. Revisorerna ska granska alla papper om föreningens utgifter, inkomster, protokoll och annat som hör till lokalföreningens verksamhet.

5. Revisorerna har rätt att delta och yttra sig på föreningsårsmötet, extra föreningsårsmöte och på möten med lokalföreningsstyrelsen. De bör vara med på föreningsårsmötet och redogöra för revisionsberättelsen.

§ 20 Ändring av lokalföreningsstadgan

1. Föreningsårsmötet beslutar om ändring av lokalföreningens stadgar. Beslutet fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet.

2. Beslutet ska meddelas förbundsstyrelsen inom två veckor. Beslut om tillägg till stadgan eller om ändring av följande stadgar ska fastställas av förbundsstyrelsens inom en månad:

·       § 2 om föreningens ändamål

·       § 3 om föreningens tillhörighet

·       § 4 om medlemskap

·       § 20 stycke två och tre om förbundsstyrelsens fastställande vid ändring av vissa stadgar

·       § 21 stycke två och tre om förbundsstyrelsens fastställande av lokalföreningars sammanslagning.

·       § 22 stycke två till fem om förbundsstyrelsens möjligheter att upplösa en lokalförening

3. Om förbundsstyrelsen inte fastställer beslut enligt stycke två fastställs beslutet med två tredjedelars (2/3) majoritet av Riksårsmötet. Frågan om Riksårsmötets fastställande väcks genom särskild skrivelse enligt kapitel 1 i grundstadgan.

§ 21 Sammanslagning av lokalföreningar

1. Lokalföreningar som vill gå samman fattar beslut om det på sina föreningsårsmöten. Beslutet skall fattas med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.

2. Beslutet ska meddelas förbundsstyrelsen inom två veckor. Förbundsstyrelsen fastställer beslut om sammanslagning inom två månader. Om förbundsstyrelsen inte fastställer en sammanslagning fastställs det med två tredjedelars (2/3) majoritet av Riksårsmötet. Frågan om Riksårsmötets fastställande väcks genom särskild skrivelse enligt de förbundsgemensamma stadgarna § 15.

3. En skriftlig överenskommelse mellan lokalföreningarna ska skrivas. I överenskommelsen ska stå när lokalföreningarna ska gå samman och hur de ska ta hand om tillgångar eller skulder som finns. Förbundsstyrelsen ska informeras om innehållet i överenskommelsen.

4. På begäran av minst en av lokalföreningarna som ska vara en del av sammanslagningen ska förbundsstyrelsen hjälpa till i arbetet med att träffa en överenskommelse.

§ 22 Upplösning av lokalförening

1. Föreningsårsmötet beslutar om en upplösning av lokalföreningen. Beslutet fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet.

2. Föreningsårsmötets beslut enligt stycke ett ska meddelas förbundsstyrelsen inom två veckor. Förbundsstyrelsen fastställer det beslutet inom två månader.

3. Förbundsstyrelsen kan besluta om upplösning av en lokalförening om

·       inte någon aktivitet bedrivs,

·       det inte är möjligt att hålla ett föreningsårsmöte eller

·       en lokalförening arbetar på ett sätt som strider mot Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och syfte

4. Om förbundsstyrelse inte fastställer en upplösning enligt stycke två, eller lokalföreningsstyrelsen motsätter sig en upplösning enligt stycke tre, fastställs beslutet med två tredjedelars (2/3) majoritet av Riksårsmötet. Frågan om Riksårsmötets fastställande väcks genom särskild skrivelse enligt de organisationsgemensamma stadgarna § 15.

5. Lokalföreningens tillgångar och skulder tillfaller Röda Korsets Ungdomsförbund när en förening upplöses. All aktivitet och verksamhet i lokalföreningen läggs under förbundsstyrelsen när föreningen upplöses.